Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach –

– Szkoły Filialnej w Piecach: 

– lista kandydatów zakwalifikowanych dostępna jest na tablicy ogłoszeń Szkoły Filialnej w Piecach.

Rodzic / prawny opiekun kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do klasy I PSP Kaliska – Szkoły Filialnej w Piecach poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail psppiece@kaliska.eu   lub przekazując oświadczenie do sekretariatu szkoły do dnia 27.03.2023 br.

 

Oświadczenie woli – TUTAJ