Uwaga Rodzice!

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

ogłasza rekrutację dzieci do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej

na rok szkolny 2023/2024.

„Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej”

wraz z oświadczeniem dotyczącym miejsca zamieszkania

lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I” wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku kandydatów

spoza obwodu szkoły

będzie można pobrać w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej

w Kaliskach lub z ze strony internetowej https://szkola.kaliska.pl/pspkaliska/dokumenty/  .

Stosowne dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać

na adres mailowy: sekretariat@szkola.kaliska.pl do dnia 13 marca 2023 r.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych

ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

Podstawa prawna: art.40 §1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082)