Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach:

– lista kandydatów zakwalifikowanych jest dostępna na tablicy ogłoszeń PSP Kaliska.

Rodzic / prawny opiekun kandydata potwierdza wolę przyjęcia dziecka do klasy I PSP Kaliska poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres e-mail sekretariat@szkola.kaliska.pl lub przekazując oświadczenie do sekretariatu szkoły

do dnia 27.03.2023 br.

Oświadczenie woli – TUTAJ