Rekrutacja uzupełniająca 2020/2021

Wyniki rekrutacji w  postępowaniu uzupełniającym do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach

(na podstawie art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z § 11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

– lista kandydatów przyjętych z obwodu - TUTAJ